Salmenta Ibiltari Postua Azoka Txikian

Informazioa

Izapide honen bidez interesdunek Azoka Txikian salmenta posturako baimena eskatuko dute.

Gueñesko udalerrian salmenta ibiltarian aritzeko honako hau eskatuko da.

 1. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafean alta emanda egotea eta tarifa ordainduta izatea edo, salbuetsita egotekotan, zergapekoen zentsuan alta emanda egotea.
 2. Saltzailea den pertsona alta emanda egotea Gizarte Segurantzan eta kuotak ordainduta izatea. Eskakizun hau bere ardurapeko langileei eta laguntzaileei ere eska diezaieke.
 3. Erantzukizun zibileko asegurua izatea, eta ordainketan egunean egotea, indarrean dagoen merkatal jardueraren eta edozein eratako ezbeharrei aurre egiteko.
 4. Udal honetan zorduna ez izatea.
 5. Dagozkio tasak ezarritako epeetan ordaintzea.
 6. Elikadura salmenta postuentzat: elikagaien manipulatzaile karneta izatea.

Horretaz gain, eskariarekin batera “dokumentazioa” erlaitzean adierazten diren dokumentuak erantsi beharko dira, eskatutako baimena lortuz gero, dagokion tasa kobratzeko kontu korrontearen zenbakia adieraziz.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Ordainagiria
 • JEZ-en alta ematea frogatzen duen dokumentua
 • Gizarte Segurantza ziurtagiria
 • Ardura adierazpena
 • Ibilgailuaren zirkulazio baimena
 • Konta Korrontea

Legezko informazioa

 • Euskadiko Autonomi Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 lege organiko.
 • a
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretuak.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Gutxikako Merkataritza antolatzeari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legea.
 • Salmenta Ibiltaria eta ez Sedentarioari buruzko, otsailaren 26ko, 199/2010 Errege Dekretua.
 • Merkataritza jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Lege Autonomikoa.
 • Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legea.
 • Tokiko Erakundeen Ondasunen Araudia onartzen duen, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Tokiko Ogasunenei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Norma.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua.
 • Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde His¬torikoko zergen kudeaketako Araudia onetsi duen uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zerga-bilketa Erreglamendua onetsi duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Indarrean dauden ordenantzak.

Oharrak

Izapide honen bidez interesdunek Azoka Txikian salmenta posturako baimena eskatuko dute.

Gueñesko udalerrian salmenta ibiltarian aritzeko honako hau eskatuko da.

 1. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafean alta emanda egotea eta tarifa ordainduta izatea edo, salbuetsita egotekotan, zergapekoen zentsuan alta emanda egotea.
 2. Saltzailea den pertsona alta emanda egotea Gizarte Segurantzan eta kuotak ordainduta izatea. Eskakizun hau bere ardurapeko langileei eta laguntzaileei ere eska diezaieke.
 3. Erantzukizun zibileko asegurua izatea, eta ordainketan egunean egotea, indarrean dagoen merkatal jardueraren eta edozein eratako ezbeharrei aurre egiteko.
 4. Udal honetan zorduna ez izatea.
 5. Dagozkio tasak ezarritako epeetan ordaintzea.
 6. Elikadura salmenta postuentzat: elikagaien manipulatzaile karneta izatea.

Horretaz gain, eskariarekin batera “dokumentazioa” erlaitzean adierazten diren dokumentuak erantsi beharko dira, eskatutako baimena lortuz gero, dagokion tasa kobratzeko kontu korrontearen zenbakia adieraziz.