Plano eta dokumentazio kartografiko eskaera

Informazioa

Izapide honen bidez, interesdunak dagokion Udaletxearen Hirigintza Sailari interesatzen zaizkion plano eta dokumentazio kartografikoaren igorpena eskatuko dio.

Interesdunak eskabidean eskatzen duen dokumentazio grafikoa adieraziko du, baita zein formatutan nahi duen ere. Formatu digitalean eskatuz gero, izapidea ez du ezer kostako eta on-line egindako eskaria erantzunez dokumentazioa bidaliko zaio. Berriz paperean eskatuz gero, interesdunak Gueñesko Udaletxera (Enkarterri 5 zk) bertaratu beharko da jasotzeko 6 euroko tasa aurretik ordaindurik.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak

Legezko informazioa

 • Euskadiko Autonomi Estatutuaren, abenduaren 18ko, 3/1979 lege organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretuak.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Ekainaren 30eko 2/2006 Legea.
 • Tokiko Ogasunenei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Norma.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua.
 • Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde His¬torikoko zergen kudeaketako Araudia onetsi duen uztailaren 21eko, 112/2009 Foru Dekretua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zerga-bilketa Erreglamendua onetsi duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Tokiko Erakundeen Ondasunen Araudia onartzen duen, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Toki Kor¬porazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Indarrean dauden ordenantza fiskalak eta hirigintzakoak.

Oharrak

Izapide honen bidez, interesdunak dagokion Udaletxearen Hirigintza Sailari interesatzen zaizkion plano eta dokumentazio kartografikoaren igorpena eskatuko dio.

Interesdunak eskabidean eskatzen duen dokumentazio grafikoa adieraziko du, baita zein formatutan nahi duen ere. Formatu digitalean eskatuz gero, izapidea ez du ezer kostako eta on-line egindako eskaria erantzunez dokumentazioa bidaliko zaio. Berriz paperean eskatuz gero, interesdunak Gueñesko Udaletxera (Enkarterri 5 zk) bertaratu beharko da jasotzeko 6 euroko tasa aurretik ordaindurik.